YSS ve Sistem Tetkikçisi Eğitimi

Yönetim Sistemleri Sorumlusu ve Sistem Tetkikçisi Eğitimi

YSS, kuruluşun yönetim sisteminin altyapısının kurulmasından, revize edilmesinden, yeni bir yönetim sistemi standardına (ISO 9001 gibi) göre sistem kurulması gerektiğinde bunun gerçekleştirilmesinden, kurulan sistemin işleyişinin sağlanmasından, etkinliğinin arttırılmasından sorumlu olan kişidir. Bu kişi aynı zamanda sistem tetkikçisidir. Sistem tetkikçisi olarak şirketin kurulmuş olan sisteminin işleyişini inceleyen, işleyişteki aksaklıkları tespit eden, finansal ve diğer hedeflere ulaşma konusunda yeterliliğini değerlendiren ve işletmenin iyileştirmeye açık yanlarını raporlayan kişidir. YSS, organizasyonun verimliliğe odaklanmasını sağlar, bunun için incelediği konuların bu amaca hizmet edip etmediğine bakar, zayıflıkları tespit eder, tespitlerinden hareket ederek iyileştirme çalışmalarını başlatır.

Ne kazanılır: bu eğitime katılan kişiler yönetim sisteminin altyapı elemanlarını tanır, yönetim altyapısını oluşturan doküman ve kayıtların hazırlanması konusunda gerekli bilgileri alır. Katılımcılar, sistem iyileştirmeye sistematik yaklaşım gösterebilecek donanıma sahip, işletmedeki işleyişe bir bütün olarak bakabilir ve faaliyetleri “etkinlik” ve “verimlilik” esaslı değerlendirebilir hale gelir. Ayrıca, işletme performansının arttırılması için yapılacak olan bir iç tetkiki planlayıp gerçekleştirebilmek, kuruluşun yönetim sisteminin planlandığı şekilde işletildiğini kontrol edebilmek, uygunsuzlukları tespit edebilmek, sistemin etkinliğini sürekli arttırmak amacıyla iyileştirmeye açık alanları tespit edebilmek için gerekli bilgileri alır.

Eğitimin içeriği

 • Güvence altına alma nedir
 • Yönetim sistemi nedir
 • Yönetim sisteminin yeterliliği, uygunluğu ve etkinliği ne demektir
 • Standartlaştırmanın önemi
 • Yönetim sistemine ilişkin konuların ele alınması
  • Vizyon  ve vizyon oluşturma
  • Hedeflerle yönetim
  • Süreç yönetimi
  • Veri analizi
  • İş planı hazırlanması
  • Düzeltici ve önleyici faaliyet
  • Problem analizi teknikleri (niçin-nasıl analizleri, balık kılçığı, Pareto)
  • Çok yönlü performans göstergeleri belirleme
  • Sürekli iyileştirme
  • Kurumsallaşma
  • Standartlaştırma
  • Doküman hazırlama
  • Sunuş ve raporlama
  • Proseste kalite güvencenin sağlanması
  • Maliyet hesaplama
  • Bütçe hazırlama ve kontrolü
  • Stok yönetimi
 • Yönetim sistemleri hakkında bilgilendirme (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 50001, Entegre Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Yönetimi)
 • Performans arttırma çalışmasının araçları
  • Yalın üretim ve araçları
  • Ekipman Yönetimi
  • Bakım Yönetimi
  • Üretim performansının değerlendirilmesi
  • Kurumsal performansı arttırma çalışmaları
 • İç tetkik hakkında bilgilendirme
 • İç tetkik ve iç tetkiklerin işletmeler için önemi
 • İç tetkik sürecinin detayları (planlama, uygulama, raporlama, takip)
 • Uygulama çalışması

Yöntem:

Eğitim,

 • Teorik bilgi aktarılması
 • Uygulama örneklerinin incelenmesi
 • Pratik yaptırılması
 • Katılımcıların proje sunuşu yapmaları

şeklinde gerçekleştirilecektir.

Sınav ve değerlendirme: eğitimin sonunda yazılı sınav yapılmaktadır. Eğitime katılanlar, eğitimlerdeki aktif oluşlarına ve çalışma dönemi tamamlandıktan sonra yapılacak olan yazılı sınavdan alacakları nota göre değerlendirileceklerdir. Her iki değerlendirmeden de başarı ile geçen katılımcıya başarı belgesi verilecektir.

Programın Süresi

Bu programın süresi 77 saattir. Program haftada 1 gün (09:30 – 16:30 arasında) olmak üzere 11 hafta içinde tamamlanır.