Eğitimin Başarısı İçin Önemli Konular

NOT: bu dokümanda sözü edilen konular, alacağınız eğitimden maksimum fayda sağlayabilmeniz için gereklidir. Belirtilenlerle yetinmeyip daha fazlası için gayret gösterilmelidir.

   1.Alınacak eğitimin doğru belirlenmesi

Farklı ve birbirinden bağımsız konularda çok sık ve çok yoğun eğitimler alınmasından ziyade, sonunda elde edilecek hedefi belli olan ve eğitimden sonra o hedefe ulaşılması için ısrar edilecek olan eğitimler alınmalıdır.

Etkinliği ölçülmeyecek, sorgulanmayacak, sonucu için ısrarcı olunmayacak eğitim alınmamalıdır.

   2.Eğitimden beklentilerin belirlenmesi

Eğitim, somut bir beklenti üzerine alınıyor olmalı ve eğitimden beklentiler, tüm katılımcılar için, somut olmalıdır. Eğitimden beklenenlerin ve eğer mümkünse beklenen ölçülebilir sonuçların eğitimi verecek kuruluşa/eğitmene eğitimden birkaç gün önceden bildirilmesinde fayda vardır.

Alınacak eğitim, şirketin stratejik amaç ve hedefleri ile ilişkilendirilmeli, yani, eğitim alacak kişiler, işletmenin hangi amacına yönelik olarak söz konusu eğitimi aldığını bilmelidir.

Eğitimi alacak kişiler/işletme yönetimi eğitimin hangi performans göstergesinin/göstergelerinin iyileştirilmesine katkıda bulunacağını bilmelidir; bu, eğitimin etkinliğinin değerlendirilmesini kolaylaştırır.

   3.Eğitime katılacakların belirlenmesi

Eğitimin konusu bir yönetim sistemi, bir yönetim sistemi kurulması veya yönetim sisteminin iyileştirilmesi ise yöneticilerin katılması, uygulamaya yönelikse yöneticilerle birlikte uygulamada yer alacak diğer kadroların da katılması faydalı olacaktır. Eğitime katılan kişilerin organizasyonda çok farklı seviyelerde olması (Genel müdür ve ilk kademe amiri gibi) katılımcıların tartışmalara katılımını zorlaştırmakta, tartışmalara katılımı azaltmaktadır. Düşünceler açık bir şeklide dile getirilemeyebilmektedir. Eğitime katılacak olan kişilerin görevlerinin ve meslek gruplarının, eğitimden önce eğitimi verecek olan kuruluşa/eğitmene bildirilmesinde fayda vardır.

Eğitime katılanlar yorgun, uykusuz olmamalıdır.

   4.Katılımcıların mevcut bilgi düzeyleri

Katılımcıların, eğitim konusu ile ilgili mevcut bilgi düzeyi, uygulama tecrübesi, şirkette konu ile uygulama varsa bunlara katılımları eğitimi verecek kişi tarafından bilinmelidir. Bu bilgi, eğitimin kapsamını, yöntemini, içeriğini, verilecek bilginin derinliğini ve verilecek örnekleri belirlemekte faydalı olacaktır.

   5.Katılımcı sayısı

Uygun katılımcı sayısı konusunda eğitmenle görüşülmeli, daha fazlası için ısrar edilmemelidir.

   6.Eğitim salonu

İşletmede yapılacak eğitimler uygun bir eğitim salonunda verilmelidir. Eğitim kesintiye uğratılmamalıdır. Eğitim salonu uygun büyüklükte, ortam sıcaklığı ve ışığı ayarlanabilir, sessiz, havalandırması iyi ve konforlu olmalıdır. Süresi uzun, yöntem ve teorik bilgi alınması söz konusu olan eğitimler, eğer mümkünse, işletmeden uzak bir mekânda yapılmalıdır.

Dinlenme araları için uygun dinlenme yerleri olmalıdır.

   7.Eğitimin katılımcılara duyurulması

Makul bir süre önceden, eğitime katılacak olan kişilere, eğitime katılacakları, bu eğitimin kendileri için neden gerekli olduğu, bu eğitim sonunda kendilerinden beklenenler bildirilmeli ve eğitimin içeriği hakkında kısaca bilgilenmeleri sağlanmalıdır. Katılımcı son anda haberdar edilmemelidir. Eğitimin tam adı, konusu, amacı, tarihi, saati, yeri, eğitimin süresi, gün içinde başlangıç ve bitiş saatleri katılımcıya bildirilmelidir. Katılımcıların eğitim hakkında kısaca bilgilendirilmesi için kendilerine gerekli detayda doküman verilmeli, bunun için eğitmenden yardım istenmelidir.

   8.Detay eğitim programı

Eğitimin gün içinde başlangıç ve bitiş saatleri, öğlen yemeği, vardiya değişim saatleri, dinlenme araları başta olmak üzere dikkate alınması istenen kritik zaman bilgileri eğitimi verecek kuruluşa önceden bildirilmelidir. Hazırlanan eğitim programında önemli bir değişiklik talep edilmesi halinde, söz konusu olan değişiklik eğitimi verecek kişiye önceden bildirilmeli, eğer değişiklik konusunda anlaşma sağlandıysa, eğitime katılacak olan kişilere eğitimden önce bildirilmelidir.

   9.Oturma düzeni ve diğer ihtiyaçlar

Katılımın 20 kişi kadar olduğu eğitimlerde U-V düzeni tercih edilir.

Daha kalabalık eğitimlerde sinema salonu şeklinde oturulması gerektiğinde arka arkaya oturan kişilerin birbirini engellemeyecek ve ekranı rahat izleyebilmelerini sağlayacak şeklide yerleşmeleri sağlanmalıdır.

Katılımcıların eğitim dokümanlarını koymalarını ve rahat not tutmalarını sağlayacak, kişi başına yeterli alanı olan, masa veya konferans sandalyesi bulunmalıdır. Katılımcıların isimlerinin rahatlıkla okunabildiği isim kartlarının hazır bulundurulması faydalı olacaktır. Eğitim için gerekli olan diğer eğitim malzemeleri (projeksiyon cihazı, tepegöz, yazı tahtası, uzatma kablosu ve çoklu fiş, vs) hazır bulundurulmalı, projeksiyon cihazı ve kullanılacaksa tepegöz için yedek ampul olmalıdır.

   10.Eğitmenin hareket alanı

Eğitmen için yeterli alan ayrılmış olmalıdır. Eğitmenin U düzenin kolları arasına girip çıkmasını engelleyecek bir durum olmamalıdır. Eğitmen bilgisayarını ve gerekirse projektöre müdahaleyi rahatlıkla yapabilmelidir.

   11.Eğitim Dokümanlarının Uygunluğu

Eğitim dokümanı, şirkete özel bilgilerden yararlanarak, eğitim verilen şirkete ve katılımcı seviyesine uygun hazırlanmalıdır.

Eğitim dokümanları mümkünse önceden katılımcılara ulaştırılarak ön hazırlık yapmalarına olanak sağlanmalıdır.

   12.Sunuş Dokümanının Uygunluğu

Sunuş dokümanı ile katılımcılara verilen eğitim dokümanı paralel olmalıdır. Sunuş sayfaları, kolay okunabilir ve izlenebilir olacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.

   13.Eğitimi Veren Kişi  

Eğitmen, konusu ile ilgili uygulamaların içinde yer almış ve ölçülebilir başarılı sonuçlar elde etmiş kişi olmalıdır.

Eğitimi veren kişi dinlenmiş olmalıdır.

Eğitmenin, eğitim konusu ile ilgili referansları talep edilmelidir. Eğitmenin şirketinin değil eğitmenin kendi eğitim referansları dikkate alınmalıdır.

Eğitmenin, eğitim verdiği şirketin faaliyetleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olması veya eğitimi alan şirketin faaliyetleri, prosesi, şirketin yapısı, ürünleri hakkında ön bilgi sahibi olması gerekir. Eğer uygunsa, eğitim öncesinde işletmeyi ziyaret etmesi sağlanmalıdır.

   14.Eğitimde Uygulamalar Ve Verilen Örnekler

Eğitimi alan şirketin sektörüne, faaliyetlerine, ürününe uygun uygulamalar yapılmalıdır. Bu uygulamalar, katılımcıların daha sonraki çalışmalarına ışık tutacak şekilde olmalıdır.

Eğitimlerde geçmişte yapılan uygulamalardan örnekler verilmeli ve tecrübe paylaşımı yapılmalıdır.

 

BAŞARI, TARAFLARIN GAYRETLERİNE VE HASSASİYETLERİNE BAĞLIDIR.