Sistem Tetkiki

Sistem tetkiki, işletmenin üretim, yönetim ve destek olmak üzere tüm süreçlerini tetkik ederek, mevcut durumu uluslararası standartlar, başarısı kanıtlanmış uygulamalar ve deneyimlerden elde edilen birikimlerle karşılaştırıp eksik ve / veya geliştirilmesi gereken noktaları tespit etmeye yönelik bir faaliyettir.

Yapılan tetkikle tetkik edilen kuruluş mevcut sisteminin eksiklerini ve geliştirmeye açık yanlarını tarafsız bir uzmandan duymuş olur. Kuruluş, bu tespitlere dayalı olarak iyileştirme çalışmaları başlatabilir.

Şirketin büyüklüğüne, ürün çeşitliliğine, süreçlerine ve üretim ve yönetim faaliyetlerini yürüttüğü yerlerin fazlalığına bağlı olarak değişmekle birlikte tetkik çalışmalarının 7-10 hafta kadar bir zamanda tamamlandığı tecrübe edilmiştir.

Tetkik, işletmenin hem kurumsal işleyiş için gerekli olan altyapının varlığını gözden geçirilmesini hem de var olan işleyişin üretkenlik ve verimlilik açısından değerlendirilmesini kapsar. Yapılan inceleme neticesinde yazılan rapor, işletmenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi için gelecekte yapılacak olan çalışmalara ışık tutar, şirket yönetimine şirketle ilgili karar verme konusunda önemli bir kaynak ve dayanak oluşturur.

Tetkik raporunda yalnız tespitler değil, tespitlerle birlikte incelenen konuyla ilgili görüşler ve değerlendirmeler de yer alır. Rapor, inceleme esnasında ele alınan konuları, görüşülen kişileri veya konumlarını, incelemenin nasıl yapıldığını, bulguları, bunların varsa kanıtlarını, eksik varsa bunun önem ve önceliğini belirtir.

Raporda işletmenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi ve performansının arttırılabilmesi için üzerinde çalışılması gerektiği düşünülen konular ve bu konularının ele alınmasına yönelik bir takvim de sunulur.

Tetkik, ele alınacak, incelenecek ve gözlenecek konuları içeren bir liste eşliğinde yürütülür. Şirketin genel yönetim yaklaşımı, üst yönetimin yönetme tarzı ve usulleri, üretim, yönetim ve destek süreçleri gözden geçirilir, dokümanlar, kayıtlar, uygulamalar örnekler üzerinden incelenir.

Yapılan incelemede, yönetimden alınan izin doğrultusunda, kanıt olması açısından fotoğraf ve video çekimi yapılır, ses kaydı alınır, doküman ve kayıt örnekleri toplanır.

Yönetimin talep etmesi halinde rapor sunulduktan sonra, tetkiki yapan uzmanlar bulgularını, bunların önemini, geliştirmeye açık konuları ve değerlendirmelerini yönetimle bir sunuşta paylaşır.