Kurumsal Performansı Arttırma

Şirketlerde yürütülen günlük rutin faaliyetler (satış, üretim, bakım, kalite kontrol, stok yönetimi, sevkiyat, muhasebe, insan kaynakları, …) yapılırken, şirketin elde ettiği sonuçların ölçülmesi ve performansın iyileştirilmesi için yapılması gerekenler de yapılmalıdır. Bu amaçla, şirketlerde performans ölçme, izleme, arttırma çalışmaları rutin olarak yürütülen faaliyetler arasına sokulmalıdır. Kurumsal performansın arttırılması konusunda verilen danışmanlık hizmeti bunun gerçekleşmesini ve sonuçta ölçülebilir kazançlar elde edilmesini sağlar. 

İşletmede Kurumsal Performansı Nasıl Arttırırız?

  1. İşletmede mevcut durum analizi yapılması ve mevcut durumu raporlama: işletmede detaylı bir tetkik yapıp geliştirmeye açık konular belirlenmektedir. Bu kapsamda, şirketin tüm üretim, destek ve yönetim süreçleri tetkik edilmektedir. Bu aşamanın süresi 7-10 hafta kadardır.
  2. İşletmenin orta vadeli amaç, strateji  ve hedeflerini belirginleştirme: bu kapsamda işletmenin belli bir süre sonunda (deneyimlerimiz uygun sürenin 3 yıl olmasının uygun olduğunu göstermektedir) olması gereken yer, ulaşması gereken sonuçlar, hedefler belirlenmektedir. Bunların ölçülebilir olması büyük önem taşımaktadır.
  3. Orta vadeli stratejik plan yapma: kurumsal performansın arttırılması, yani arzu edilen sonuçlara ulaşılabilmesi için yapılması gerekenler belirlenmekte, bunlar için bir iş planı yapılmaktadır. Bu çalışmada, işletmenin geliştirmeye açık olan yanları ile belirlenmiş sonuçlara ulaşmak için yapılması gerekenler dikkate alınmaktadır. Bu iş planı, kurumsal işleyişin altyapısının oluşturulması veya varsa eksiklerinin tamamlanması, süreçlerin gözden geçirilmesi ve gerekirse yeniden tasarlanması, kayıpların azaltılıp maliyetin düşürülmesi, üretim miktarının arttırılması, personelin gelişimi için eğitimler verilmesi faaliyetlerini kapsar ve haftalık bazda hazırlanır.
  4. Kurumsal işleyişin altyapısını kurma, işleyişi standartlaştırma: iş planındaki işlerin yapılması sağlanmaktadır. Bu kapsamda danışmanlar, çalışmaları ilgili kişilerle birlikte yapmaktadır. Süreçler incelenmekte, gerekirse tekrar tasarlanmakta, işleyiş standartları hazırlanmakta, görev tanımları yazılmakta, üretim ve yönetim kayıpları azaltılmakta, performans ölçmeye yönelik çalışılmakta, yeni işleyiş, şirketin gündemine yeni giren konular ve performans arttırmaya yönelik konularda yönetici ve diğer çalışanlara eğitimler verilmekte, performans ölçmeye yönelik kayıtlar tutulmakta, süreçlerin ve genel olarak şirketin performansı ölçülebilir göstergelerle hesaplanmaktadır.
  5. Kurulan sistemin ortaya çıkardığı sonuçlar izlenmekte ve iyileştirilmektedir. Bu kapsamda kurulan sistemin işleyişi izlenmekte, elde edilen sonuçlar ve hedefler birlikte değerlendirilmekte, hedeflerden sapma varsa veya istenmeyen durumlar ortaya çıkıyorsa süreçler tekrar gözden geçirilip gerekli düzeltmeler yapılmaktadır.